Faktabaseret valg af materialer til fremtidens byggeri - Kvalificering af miljødata i byggeriet

Projektet omhandler dokumentation af miljømæssig bæredygtighed, og faciliterer øget forståelse for datagrundlaget ift. det ’ben’ af bæredygtighedens holistiske begreb.

Miljøvaredeklarationer (EPD’er) understøtter datakvaliteten og dokumentation af miljømæssig bæredygtighed af byggeriet, der vurderes gennem livscyklusvurderinger (LCA). Ved at kvalificere og tilgængeliggøre datagrundlag i automatiserede processer, øges kvaliteten – og værdien – af livscyklusvurderinger foretaget for danske byggerier. Dette gøres i dag, bl.a. gennem krav for DGNB-certificering, men indskrives også som en del af den  frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.


Bygningsdesign og materialevalg har en stor betydning for en bygnings samlede klimabelastning og udgør i mange tilfælde en større belastning end forbruget i driftsfasen. En metode til at reducere klimabelastningen er at udarbejde livscyklusvurderinger (LCA) for byggeriet i forbindelse med design og valg af materialer. Herved kan belastningen for de enkelte bygningsdele og materialer sam¬me¬nlignes i bygningskontekst, og der kan vælges et design med en så lav klimabelastning som muligt. En af¬gørende forudsætning er dog, at beregninger er baseret på retvisende data om ¬mate-rial¬er¬nes reelle klimabelastning. Her står man i dag over for en udfordring idet mange LCA-beregninger på bygningsniveau baserer sig på generiske data for byggevarer. Der er dermed stor risiko for, at miljøpåvirkningen er beregnet for høj eller lav pga. ’forkerte’ input-data.

Målet med nærværende projekt er at fremme tilgængeligheden og anvendelsen af specifikke miljødata i forbindelse med udarbejdelse af LCA’er på bygningsniveau vha. LCAbyg, således, at beregningerne bliver baseret på produkt- eller branchespecifikke data i Danmark frem for generiske databaseværdier.

LCAbyg er det værktøj, der i dag oftest anvendes ved (miljø-)bæredygtighedsvurdering af byggeprojekter. Værktøjet forventes at få en endnu større rolle fremadrettet, bl.a. gennem den kommende Frivillige Bæredygtighedsklasse i Bygnings­reg­lementet. Datagrundlaget for disse vurderinger er i dag, næsten udelukkende, baseret på generiske data fra den tyske database Ökobau

Årsagerne er, at der i dag mangler en kobling mellem EPD’erne (Miljøvaredeklarationer) og LCAbyg. Hvis en bruger (typisk arkitekt eller ingeniør) ønsker at anvende specifikke miljødata, skal de i dag først finde en EPD ved programoperatøren (f.eks. EPD Danmark) og derefter manuelt indtaste miljødata i LCAbyg. Proceduren er ikke brugervenlig/effektiv og udgør en væsentlig barrierer for brugen af specifikke miljødata.


Introduktion til metode og projektspørgsmål

Projektet omfatter tre arbejdspakker, som skal fremme anvendelsen af produktspecifikke miljødata i forbindelse med udarbejdelse af LCA på bygningsniveau i Danmark.

  1. Arbejdspakke 1: Miljødata baseret på EPD’er gøres tilgængelige for LCA-beregninger i LCAbyg
  2. Arbejdspakke 2: Demonstration via casestudier
  3. Arbejdspakke 3: Formidling og vidensopbygning i branchen

Resultatet af projektet udgøres af en frit tilgængelig database med specifikke miljødata (publiceret hos EPD Danmark), som kan anvendes i forbindelse med LCA-beregninger i LCAbyg. Efter projektets afslutning vil EPD Danmark varetage drift og løbende opdatering af databasen, som fortsat vil være frit tilgængelig for den danske byggebranche.

Projektet leverer vigtige resultater til den større dagsorden mht. byggeriets miljømæssige bæredygtighed og kvantificering heraf, som skal optimeres vha. digitale og automatiserede løsninger. Projektet her er første trin på vejen mod digitalisering og fuld transparens ift. miljødata, og søger i første omgang at imødekomme det akutte behov for kvalificering og understøttelse af at anvende specifikke miljødata, nationalt i Danmark.

Når projektet er fuldt implementeret, vil tilgængeligheden af data for byggebranchen være forbedret og dokumentation og håndtering af data vil være automatiseret, herigennem mindskes bl.a. risiko for fejl.

Der vil desuden være opnået en større forståelse for eventuelle afvigelser/usikkerheder i de livscyklusvurderinger der udformes på bygningsniveau i LCAbyg, ift. om de baseres på generiske (ökobau databasen) eller nationale/specifikke data (branche- eller produkt EPD’er).

Som en afledt effekt forventes det, at en direkte kobling mellem EPD’erne og LCAbyg vil udgøre et ekstra incitament for byggevareproducenterne til at få udarbejdet produktspecifikke EPD’er for deres byggevare(r).

 

Partnere bag publikationen                     
EPD Danmark
BUILD

Bevillingsgivere
Grundejernes Investeringsfond
den filantropiske foreningen Realdania

Om projektpartnerne 

EPD Danmark
EPD Danmark er den danske EPD Program Operatør, dvs. en non-profit organisation, som udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer efter EN 15804 og ISO 14025. EPD Danmark arbejder, bl.a. gennem sit medlemskab af ECO Platform, for en europæisk harmonisering af verificerbar dokumentation af byggevarers miljøegenskaber. EPD Danmark udformer skabeloner for EPD’er (og LCA rapporter), godkender verifikatorer og styrer verifikationsprocessen samt udgivelse af EPD’er, vedligehold af hjemmeside m.m. EPD Danmark fungerer efter nedskrevne Programinstruktioner og en tilknyttet styregruppe bestående af repræsentanter fra branchen og universiteter.


BUILD (ved gruppen for Bygningers Bæredygtighed)
Forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed hos BUILD arbejder med bæredygtighedsvurdering af bygninger, herunder certificering og frivillig bæredygtighedsklasse. Gruppen har særlig fokus på forbedring af bygningers miljøprofil ved anvendelse af livcyklusvurderinger (LCA) i byggeriet, gennem vores værktøj til branchen, LCAbyg. Vi vil understøtte byggesektorens muligheder for at bidrage til at opnå nødvendige klimamål, miljømæssig bæredygtighed og cirkulær økonomi.