Ordliste

I ordlisten finder du nogle af de ord og begreber som du kan støde på når du arbejder med EPD'er. Er der ord eller begreber du er i tvivl om, og som ikke findes på listen, så kontakt os gerne.  


Allokering

Opdeling af flows (input og output) til og fra en proces eller et produktsystem mellem det produktsystem som studeres, og et eller flere andre produktsystemer.

Anlægsprodukt

Produkt til anvendelse i større konstruktioner og anlæg

Biogent kulstof

Kulstof som stammer fra eller er bundet i biomasse.

Business-to-business (B2B)

Handel eller kommunikation mellem virksomheder.

Business-to-consumer (B2C)

Handel eller kommunikation mellem virksomheder og forbrugere. 

Branche EPD

En EPD for et branchegennemsnit (eller worst case) af en bestemt produkttype.

Byggesystem

Samling af produkter som sammen udgør mere eller mindre fleksible løsninger til brug ved opførsel eller renovering af bygninger.

Byggevare

Produkt der indgår i byggeri.

Bygninger

Menneskeskabt, fritstående og fast placeret konstruktion af tilvirkede materialer, f.eks. et hus

Bygværker

Bredere begreb end bygninger, dækker f.eks. også veje, jernbaner, broer og tunneler

Complimentary product category rules (cPCR)

Produktkategoriregler som gælder for en specifik produktgruppe og sætter nærmere retningslinjer for udførsel af LCA og udarbejdelse af EPD. Skal altid anvendes sammen med EN15804.

Datakvalitet

Opvejning af i hvilken grad data anvendt i modelleringen repræsenterer det pågældende produkt og dets livscyklus (”virkeligheden”).

Deklareret enhed

Kvantificeret enhed for produktet (f.eks. kg eller m2) til brug som referenceenhed i EPD’en dækkende en eller flere livscyklusmoduler. Eksempelvis kunne den deklarerede enhed for et malingsprodukt være 1 L maling.

ECO Platform

Paraplyorganisation for europæiske EPD programmer (programoperatører, PO) og andre interessenter.

Emissioner

Udslip/udledning til miljøet af f.eks. miljøfremmede stoffer

EN15804

Europæisk standard, udgivet af CEN med mandat fra den Europæiske Kommission. Standarden opstiller regler for at udarbejde en Type III Miljøvaredeklaration for byggevarer (en EPD) iht. ISO 14025

Energigenvinding

Udnyttelse af energiressourcer som ellers ville være spildt, f.eks. ved affaldsforbrænding.

Environmental product declaration (EPD)/miljøvaredeklaration

Dokument som indeholder kvantificeret og verificeret miljøinformation for et produkts livscyklus. Formålet er at skabe grobund for sammenligning af produkter (f.eks. byggevarer) med ens funktion i den sammenhæng de indgår i (f.eks. bygningssammenhæng). Følger standarden EN ISO 14025 samt EN 15804 hvad angår byggevarer.

EPD Værktøj/EPD Generator

Et værktøj, hvor producenten efter passende uddannelse, selv kan udarbejde produkt EPD’er til udgivelse samt projekt EPD’er. Udgivelsen af EPD’er gennem værktøj kræver udarbejdelse/implementering af specifikke procedurer og deltagelse i kontrol/audit program. Værktøjet skal være udarbejdet af en LCA konsulent, tredjepartsverificeret og følge retningslinjerne beskrevet i programinstruktionerne fra den pågældende programoperatør.

Funktionel enhed

Defineret funktion af produktet som fastsætter funktionelle og tekniske egenskaber kvantitativt (kvantificeret ydeevne) og som bruges som referenceenhed. Eksempelvis kunne den funktionelle enhed for et malingsprodukt være ”Dækning af 1 m2 væg i 10 år”

Genanvendelse

Brug af et kasseret produkt eller materiale efter evt. forarbejdning til andre formål end det oprindelige.

Genbrug

Brug af et kasseret produkt eller materiale til samme formål, som før det blev kasseret.

Generiske data

Data, som ikke er specifikke for det observerede produktsystem, men baseret på f.eks. gennemsnitsdata for produkttypen eller et andet ”repræsentativt” produkt.

Genvinding

Se genanvendelse

Guarantees of Origin (GO’er)

Energicertifikater på at en bestemt mængde energi stammer fra vedvarende energikilder. Defineret i EU direktiv 2009/28/EC.

Grid mix

El-mixet – Elnettets sammensætning af energikilder fx kul, biomasse og vind.

Harmonisering

En proces, hvor forskellige regler og retningslinjer justeres til (mest mulig) ensartethed.

InfraLCA

InfraLCA er ejet af Vejdirektoratet og Banedanmark, og anvendes til beregning samt analyse af klima- og miljøaftryk fra infrastruktur-anlægsprojekter. Modellen findes her: InfraLCA (vejdirektoratet.dk)

Input

Materiale eller energiflow som kommer ind i produktets livscyklus fra naturen eller anden produktsystem.

Karakteriseringsmodeller

Modeller til beregning af karakteriseringsfaktorer som anvendes ved omregning af elementærflows (f.eks. udledninger af CO2 til luft) til de respektive påvirkningskategoriers (f.eks. global opvarmning, GWP) ækvivalenter (f.eks. CO2-ækvivalenter) som summeres i LCIA resultatet.

Livscyklusvurdering (LCA)

En livscyklusvurdering udføres efter ISO14040 og ISO14044. En analyse/vurdering af alle inputs, outputs og potentielle miljøpåvirkninger, som stammer fra et produkt over hele dets livscyklus. LCA’en ligger til grund for EPD’en.

LCA rapport

En rapport som beskriver livscyklusvurderingen, herunder produktsystemet, dataindsamling, vurdering af datakvalitet, modelleringsprincipper, resultater samt andre aspekter som ligger til baggrund for EPD’en.

LCAbyg

Program udviklet af BUILD, Aalborg Universitet, som anvendes til at foretage LCA beregninger på bygningsniveau. Findes på https://www.lcabyg.dk/da/

Levetid

Den tid produktet leverer sin funktion i den bygning/konstruktion, det indgår i. Typisk tiden fra installation til nødvendig udskiftning.

Livscyklus

Fortløbende og sammenhængende stadier i et produktsystem, fra råvareudvinding til bortskaffelse/recirkulering af produktet.

Livscyklusfaser

De overordnede stadier af et produkts livsforløb, inddelt i produktionsfasen, konstruktionsfasen, brugsfasen, bortskaffelse og næste produktsystem.

Livscyklusmoduler

Underinddeling af livscyklusfaserne, som modelleringen i en EPD skal følge, f.eks. A1, A2 og A3.

Miljøprofil

Resultaterne som præsenteres i EPD’en. En opgørelse af produktets miljømæssige egenskaber på flere parametre (miljøpåvirkninger, energiforbrug/ressourceforbrug, affaldsgenerering og andre output flows) og opdelt i relevante livscyklusmoduler.

Miljøpåvirkning

Påvirkninger af det ydre miljø (typisk negative påvirkninger af økosystemer, f.eks. global opvarmning), typisk som konsekvens af udledninger fra teknosfæren (det menneskeskabte miljø) til ecosfæren (økosystemet).

Miljøpåvirkningskategori

En kategori som repræsenterer en miljøproblematik, f.eks. forsuring eller global opvarmning.

Omregningsfaktor

Tal som bruges til at komme fra f.eks. en enhed til en anden. I EPD’er ofte brugt til at omregne deklarerede enheder til sammenlignelige størrelser, f.eks. kg.

Output

Materiale- eller energiflow som forlader produktets livscyklus og ender i naturen eller et andet produktsystem.

Product category rules (PCR)

Et sæt specifikke regler, krav og instruktioner i udarbejdelse af en LCA/EPD for en bestemt produktkategori.

Primære energiressourcer

Den rå energiressource, f.eks. olie, naturgas, bioethanol og solenergi

Produkt EPD

En EPD som omhandler et specifikt produkt eller et gennemsnit af flere ensartede produkter.

Produktkategori

Gruppe af produkter med ækvivalent funktionalitet eller egenskaber.

Produktsystem

De tekniske processer som relaterer sig til et produkt igennem dets levetid.

Programinstruktioner

Det centrale tekniske dokument som danner grundlag for administrationen af et EPD program og for kravene til de EPD’er som udgives af programmet. Programinstruktionerne kan findes her.

Programoperatør

Organisation som driver et Type III Miljøvaredeklaration-program. EPD Danmark er den danske programoperatør.

Projekt EPD

En EPD udarbejdet ved hjælp af et EPD værktøj. Projekt EPD’en repræsenterer et projektspecifikt produkt, f.eks. et betonprodukt til et specifikt broprojekt med en projektspecifik  recept for betonen. Projekt EPD’en refererer altid til en publiceret produkt EPD (”moder-EPD’en”)

Residualmix

El-mix som tager højde for at strøm fra vedvarende kilder (grøn strøm) sælges via. certfikater (GO’er). Residualmixet er den strøm, der er tilbage, når al certificeret grøn strøm er trukket ud, det vil typisk sige den ”sorte” strøm, baseret på f.eks. kul og naturgas samt den vedvarende energi der ikke er bundet op på de grønne certifikater.

Ressourceforbrug

Opgørelse over forbruget af forskellige ressourcer, herunder f.eks. energiressourcer og sekundære materialer.

Reference Service Life (RSL)

Den tid et produkt forventes at være fuldt funktionelt under givne betingelser.

Råmaterialer

(Ubearbejdede) materialeinputs til produktsystemet

Scenarie

Samling af antagelser og information omkring en forventet række af mulige fremtidige hændelser.

Sekundært materiale/sekundært brændsel

Genanvendt/recirkuleret materiale eller brændsel, f.eks. genbrugstræ eller spildolie

Standard

En standard er fælles retningslinjer inden for et felt. EPD Danmark har samlet de vigtigste for EPD’er under fanen ”Læseliste

Systemgrænse

Afgrænsningen af det pågældende produktsystem (dvs. det som relateres direkte til det pågældende produkt) i forhold til i øvrigt relevant teknosfære (det menneskeskabte miljø).

Tredjepartsverifikation

Gennemgang/granskning iht. checkliste og god LCA praksis af EPD og LCA rapport af en uafhængig tredje part, dvs. en person som ikke har haft noget med udarbejdelsen at gøre og ikke har økonomiske interesser i produktet/producenten.

Type III miljøvaredeklaration

’EPD’ – Environmental Product Declaration. Dokument som indeholder kvantificeret og verificeret miljøinformation for et produkts livscyklus. Formålet er at skabe grobund for sammenligning af produkter (f.eks. byggevarer) med ens funktion i den sammenhæng de indgår i (f.eks. bygningssammenhæng). Følger standarden EN ISO 14025 samt EN 15804 hvad angår byggevarer.

Vedvarende energi

Fornyelige energiformer – såsom sol- og vindenergi. Biogas defineres ligeledes i EPD-sammenhæng som vedvarende energi.

Verfikator

Person eller organisation som udfører verificering.

Verificering

Bekræftelse af at et dokument (f.eks. en LCA rapport med tilhørende EPD) lever op til de pre-definerede krav. Verificeringen sikrer pålidelighed/validitet af den udgivne EPD. Skal ifølge EPD Danmark og ECO Platform udføres af uafhængig tredjepart.

Ækvivalenter

Omregningsbegreb som gør at miljøpåvirkning fra forskelligartede emissioner kan sammenlignes. Fx omregnes CH4 (metan) til CO2-ækvivalenter ved at gange med 25 når man følger 15804+A1. Omregningen til ækvivalenter er afhængig af karakteriseringsmodellen som anvendes.

Begreb

Definition