Verificeret dokumentation for byggevarers miljømæssige egenskaber

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. 


Det er altså en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare.

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering - LCA (Life Cycle Assessment), hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb, det vil i princippet sige fra vugge til grav.


Hvad dokumenterer en EPD?
En EPD dokumenterer en række miljøpåvirkningskategorier (herunder global opvarmning, forsuring, næringssaltsbelastning m.fl.), men kvantificerer også forbrug af energiressourcer (bl.a. forbrug af hhv. vedvarende og ikke-vedvarende energi ressourcer) samt affaldsstrømme (her f.eks. mængden af bortskaffet affald og materialer til energiudnyttelse eller genanvendelse).


Er der forskellige typer EPD'er?
Der findes overordnet to typer EPD’er: produktspecifikke EPD’er og branche EPD’er.

En branche EPD repræsenterer et gennemsnit for en bestemt branche/produkttype, f.eks. betonelementer, konstruktionstræ eller tegl/mursten. EPD’en kan f.eks. baseres på datagennemsnit fra branchen (f.eks. på en dominerende andel af repræsentative producenter).

Produktspecifikke EPD’er udformes for et specifikt produkt fra en bestemt producent, f.eks. isoleringsmateriale fra en bestemt producent af en bestemt type. En produktspecifik EPD kan også indeholde et produktsortiment, f.eks. hvis ’et produkt’ indeholder forskellige typer af overfladebehandlinger – så kan ’flere
produkter’ inddrages i én produktspecifik EPD. 

Desuden kan der for begge typer EPD’er anvendes forskellige systemgrænser: vugge-til-port, vugge-til-port med tilvalg eller vugge-til-grav.

Hvem laver en EPD?
Langt størstedelen af indholdet i en miljøvaredeklaration stammer fra den bagvedliggende LCA (livscyklusvurdering), som udarbejdes på baggrund af data indsamlet ved byggevareproducenten.
Der anvendes typisk et databasebaseret LCA-software til modellering af produktsystemet og beregning af resultater. På baggrund af de beregnede resultater udarbejdes selve EPD’en, som herefter skal verificeres, inden den kan offentliggøres.
En EPD, og den bagvedliggende LCA, udformes af en LCA konsulent. Nogle, især større virksomheder, har LCA-kyndige ansat, men der findes også mange eksterne rådgivere, der udformer livscyklusvurderinger og EPD’er for producenter.